Logo

Podmínky služby

Vítejte na Stratup.ai! Tyto podmínky služby („Podmínky“) upravují vaše používání online platformy a služeb Stratup.ai („Služby“). Přístupem nebo používáním Stratup.ai souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, zdržte se prosím používání našich Služeb.

1. Popis služeb

Stratup.ai je online platforma, která uživatelům umožňuje vytvářet nápady na spouštění na základě jejich vstupu a poskytuje související nástroje a zdroje. Služby jsou poskytovány „tak jak jsou“ a pouze pro informační účely. Nezaručujeme přesnost, úplnost nebo vhodnost jakýchkoli nápadů na spuštění generovaných prostřednictvím naší platformy.

2. Odpovědnosti uživatele

2.1 Způsobilost:

Abyste mohli používat Stratup.ai, musíte být starší 13 let. Pokud je vám méně než 18 let, musíte k používání našich Služeb získat souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

2.2 Uživatelský účet:

Pro přístup k určitým funkcím a využití všech funkcí našich Služeb můžete být požádáni o vytvoření uživatelského účtu. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů k vašemu účtu a za všechny aktivity, ke kterým pod vaším účtem dojde. Souhlasíte s tím, že během procesu registrace poskytnete přesné, aktuální a úplné informace a že budete neprodleně aktualizovat jakékoli změny.

2.3 Přijatelné použití:

Souhlasíte s tím, že budete Stratup.ai používat v souladu s platnými zákony, předpisy a těmito podmínkami. Nesmíte: - Zapojte se do jakýchkoli nezákonných, podvodných nebo neoprávněných činností. - Používat služby k obtěžování, zastrašování nebo poškozování ostatních nebo k porušování jejich práv. - Zasahovat nebo narušovat integritu, bezpečnost nebo výkon Stratup.ai nebo jejích serverů. - Pokuste se získat neoprávněný přístup k jakékoli části naší platformy nebo účtům jiných uživatelů. - Nahrávat, přenášet nebo distribuovat jakýkoli obsah, který je nezákonný, urážlivý nebo porušuje práva ostatních. - Bez našeho předchozího souhlasu používat automatizované skripty nebo roboty k přístupu nebo interakci s našimi službami.

3. Práva duševního vlastnictví

3.1 Vlastnictví:

Stratup.ai a související obsah, mimo jiné včetně textu, grafiky, log a softwaru, jsou vlastněny nebo licencovány námi a jsou chráněny zákony o duševním vlastnictví. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služby a veškeré související materiály obsahují chráněné a důvěrné informace.

3.2 Licence:

Za předpokladu, že budete dodržovat tyto Podmínky, vám udělujeme omezenou, nevýhradní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci pro přístup a používání Stratup.ai pro osobní, nekomerční účely. Nesmíte kopírovat, upravovat, distribuovat, prodávat nebo pronajímat žádnou část naší platformy nebo jejího obsahu, pokud k tomu výslovně nepovolíme.

4. Odmítnutí záruk

Stratup.ai je poskytován „tak, jak je“ a „jak je dostupný“, bez záruk jakéhokoli druhu, ať už vyjádřených nebo předpokládaných. Nezaručujeme, že Služby budou bezchybné, nepřerušené, bezpečné nebo bez virů nebo jiných škodlivých komponent. Jakékoli spolehnutí se na Stratup.ai a nápady na spuštění generované prostřednictvím naší platformy je na vaše vlastní riziko.

5. Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony nebudou v žádném případě Stratup.ai nebo její přidružené společnosti, funkcionáři, ředitelé, zaměstnanci nebo zástupci odpovědní za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody vyplývající z nebo související s používání nebo nemožnost používat Služby, mimo jiné včetně jakékoli ztráty zisku, dat nebo dobrého jména.

6. Úprava nebo ukončení Služeb

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli a bez předchozího upozornění upravit, pozastavit nebo ukončit jakýkoli aspekt Stratup.ai, včetně dostupnosti jakýchkoli funkcí nebo obsahu. Můžeme také stanovit limity