Logo

Điều khoản dịch vụ

Chào mừng đến với Stratup.ai! Các Điều khoản dịch vụ này ("Điều khoản") chi phối việc bạn sử dụng nền tảng và dịch vụ trực tuyến Stratup.ai ("Dịch vụ"). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Stratup.ai, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

1. Mô tả dịch vụ

Stratup.ai là một nền tảng trực tuyến cho phép người dùng tạo ra các ý tưởng khởi nghiệp dựa trên ý kiến đóng góp của họ và cung cấp các công cụ cũng như tài nguyên liên quan. Dịch vụ được cung cấp 'nguyên trạng' và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của bất kỳ ý tưởng khởi nghiệp nào được tạo ra thông qua nền tảng của chúng tôi.

2. Trách nhiệm của Người dùng

2.1 Đủ điều kiện:

Bạn phải ít nhất 13 tuổi để sử dụng Stratup.ai. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

2.2 Tài khoản người dùng:

Để truy cập một số tính năng nhất định và sử dụng toàn bộ chức năng của Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu tạo tài khoản người dùng. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập tài khoản của mình và cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ trong quá trình đăng ký và cập nhật kịp thời mọi thay đổi.

2.3 Sử dụng được chấp nhận:

Bạn đồng ý sử dụng Stratup.ai tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành và các Điều khoản này. Bạn không được: - Tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc trái phép nào. - Sử dụng Dịch vụ để quấy rối, đe dọa hoặc làm hại người khác hoặc xâm phạm quyền của họ. - Can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn, bảo mật hoặc hiệu suất của Stratup.ai hoặc các máy chủ của nó. - Cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào trên nền tảng của chúng tôi hoặc tài khoản của người dùng khác. - Tải lên, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trái pháp luật, xúc phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác. - Sử dụng tập lệnh hoặc bot tự động để truy cập hoặc tương tác với Dịch vụ của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

3.1 Quyền sở hữu:

Stratup.ai và nội dung liên quan của nó, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, biểu tượng và phần mềm, thuộc quyền sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ và mọi tài liệu liên quan đều chứa thông tin độc quyền và bí mật.

3.2 Giấy phép:

Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể hủy bỏ để truy cập và sử dụng Stratup.ai cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ phần nào trên nền tảng của chúng tôi hoặc nội dung của nó trừ khi được chúng tôi cho phép rõ ràng.

4. Từ chối bảo đảm

Stratup.ai được cung cấp trên cơ sở 'nguyên trạng' và 'có sẵn', không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không có lỗi, không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác. Bất kỳ sự tin cậy nào bạn đặt vào Stratup.ai và các ý tưởng khởi nghiệp được tạo ra thông qua nền tảng của chúng tôi đều phải chịu rủi ro.

5. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Stratup.ai hoặc các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của Stratup.ai sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc mang tính trừng phạt phát sinh từ hoặc liên quan đến sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất lợi nhuận, dữ liệu hoặc uy tín nào.

6. Sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có toàn quyền tùy ý sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Stratup.ai, bao gồm cả tính khả dụng của bất kỳ tính năng hoặc nội dung nào, bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với